top of page

Medlemsbetingelser

1. Betalingsvilkår ved avtalegiro. Oppstart og treningsavgift for de 2/3 første månedene faktureres samlet, deretter blir avtalt månedlige beløp trukket fra konto uavhengig av treningshyppighet. Kunden er selv ansvarlig for å påse at avtalegiro er gyldig i sin bank.  Prisene kan endres med 1 måneds skriftlig varsel.  Avtalegirofullmakten til bank kan når som helst tilbakekalles av medlemmet, uten at dette påvirker medlemmets betalingsforpliktelse. Ved faktura i post/e-post/sms  tilkommer 89 kr i fakturagebyr.

 

2. Betalingsterminer. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet får ikke trene når betalingsratene ikke er "ajour". Ved mislighold av betalingsavtalen forfaller resten av avtaletiden, og dette faktureres samlet. Forhåndsbetalt treningsavgift tilbakebetales ikke ved avbrudd/oppsigelse. Etter avtaletid løper medlemskapet videre med ordinære betingelser og priser inntil medlemskapet avsluttes. Priseendring til ordinær pris etter kampanjepris og tilbud varsles ikke.

 

3. Frys av medlemskap. Søknad om frys må gjøres skriftlig på forhånd via nettsiden, og grunnen må kunne dokumenteres. Frys kan ikke benyttes til ferie.

 

4. Medlemskapet/kortet er personlig og kan ikke overdras til annen person. Medlemskort er obligatorisk og skal medbringes på hver trening. Glemmer man kortet regelmessig, vil man bli fakturert for nytt nøkkelkort uten varsel. Vi har en årlig nøkkelkortavgift på kr 295,- som faktureres den 20.02 for alle gyldig avtaler på faktureringstidspunkt. 

 

5. Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap av eiendeler og skader på person eller gjenstander som oppstår. 

 

6. Vilkår ved oppsigelse. Ved oppsigelse blir siste betaling den 20. påfølgende måned. Oppsigelse signeres på senterets eget skjema i resepsjonen og medlem får signert kopi. Avtaler med bindingstid løper uansett ut avtaletiden, deretter løper den videre med ordinære betingelser til den blir skriftlig sagt opp. Ved flytting og økt reisetid på minst 60 min, kan avtalen stoppes ved dokumentasjon på endret bostedsadresse. Vilkår som ved vanlig oppsigelse. Medlemsskapet kan ikke sies opp på e-post eller telefon.

 

7. Dersom kunden bryter treningssenterets regler, kan ledelsen si opp avtalen med umiddelbar virkning, uten at In Shape er økonomisk ansvarlig, eller at kunden kan kreve tilbakebetalt. Ubenyttede og ikke avbestilte timer vil bli belastet ved fakturering.  Aldersgrensen på senteret er 14 år for ordinære medlemmer. Alle medlemmer under 18 år forplikter seg til å gjennomføre en treningsveiledning.

 

8. Treningssenteret har anledning til å sesongendre åpningstid og timeplan. Det samme gjelder i forbindelse med høytider og helligdager.

 

9. Trening utenfor betjent åpningstid er mulig alle dager. Slipper man inn andre enn seg selv tilkommer et gebyr på kr 5000,-. Utløser medlemmet alarmen, betaler medlemmet selv uttrykninggebyr, p.t kr 2800,-. Kort/armbånd skal alltid medbringes. Treningssenteret er 24/7 videoovervåket.

 

10. Antidoping: Som medlem av treningssenteret, tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler.
Jeg forplikter meg til ikke å bruke anabole androgene steroider (AAS) og andre lignende muskelstimulerende eller andre prestasjonsfremmende stoffer i henhold til Antidoping Norge sin doping liste, med mindre slik bruk er medisinsk begrunnet.

 

11. Renhold og rydding er viktig! Medlemmer som ikke vasker og/eller rydder etter seg vil bli ilagt et renholdsgebyr på kr 500,- 
 

bottom of page